چاپ مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی

این مقاله در شماره 71 این فصلنامه به چاپ رسید     http://lis.aqr-libjournal.ir/