• اخبار دُرج
  • tavasoli
  • پذیرش مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه مطالعات ملی و کتابداری کتابخانه ملی ایران

پذیرش مقاله علمی و پژوهشی در فصلنامه مطالعات ملی و کتابداری کتابخانه ملی ایران

کانون‌ها و ویژگی‌های کتابت در خراسان بزرگ: دوره تیموریان و صفویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1395  XML اصل مقاله (230 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
وحید توسلی image 1 ؛ حبیب‌الله عظیمی2
1کارشناسی ارشد ایرانشناسی، پژوهشگر گروه فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن
2استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
چکیده
هدف: این پژوهش با هدف شناخت کانون‌ها و آداب کتابت نسخه‌های خطی خراسان بزرگ در دوره‌های تیموری و صفوی که از مهم‌ترین کانون های کتابت و استنساخ در ادوار مختلف تاریخی ایران صورت گرفته است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی به‌روش تحلیل محتوا انجام شد. با بررسی و مشاهده انجامه (رقم کاتب) 45000 نسخه خطی فهرست‌شده در کتابخانه آستان قدس رضوی، نسخه‌هایی که محل و تاریخ کتابت آنها در خراسان بزرگ و در دوره‌های تیموری و صفوی بود شناسایی شد که شامل 44 نسخه خطی گردید. سپس براساس هدف و محل کانون‌های کتابت و استنساخ خراسان بزرگ ویژگی‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: از بین جامعه مورد بررسی تعداد 28 نسخه (64%) مربوط به کانون دانشمندان، همچنین 10 نسخه (23%) مربوط به کانون دیوانی، و 6 نسخه (13%) مربوط به کانون وراقان بود. در کانون دانشمندان حاشیه‌نویسی 89% و تصحیح92%؛ در کانون دیوانی زیبانویسی 90% و کیفیت خط (عالی و ممتاز) 70% و تزیینات 80%؛ و در کانون وراقان زیبانویسی 67%، کیفیت خط (خوش) 67%، و غلط املایی 100% دیده شده است.
نتیجه‌گیری: با مطالعه ویژگی‌ها و آداب کتابت هر کانون می‌توان به اهداف، علل شکل‌گیری، و محل کتابت نسخ پی برد.