عنوان مقاله: کانون ها و ویژگی های کتابت در خراسان بزرگ